Dış Ticaret

Karetta Ltd., dış pazarlardan gelen talepler doğrultusunda aktif olarak ihracat yapmaktadır.

Dış Ticaret Danışmanlığı

Karetta Ltd., bir, Dış Ticaret Yönetim Firmasıdır. Karetta Ltd., birlikte çalıştığı firmaların ihracat oranlarını etkin bir şekilde artırabilmek için hedef pazarlardan aldığı veriler ışığında firmalar ile teknik ve stratejik çalışmalar yapar. Firmaların üretmiş olduğu mal ve hizmetler, Aktif Takipli İhracat Sistemi ( ATİS ) ile hedef pazarlara tanıtılıp, firmaların ihracatı ile ilgili gelişmeler takip edilerek firmaların fiili ihracatı gerçekleştirmesi sağlanır ve raporlanır. Eğer fiili ihracat bazı nedenlerden dolayı gerçekleşemiyor ise sorunların kaynağı tespit edilip görülen sorunlar rapor haline getirilir ve çözüm önerileri sunulur.

Yurtdışı pazara ürün satmanın, iç pazara göre en önemli farkı, ek maliyetler getirmesidir.

Karetta Ltd., ATİS ’i kullanarak bu ek maliyetleri optimal düzeye getirir.

   . İhracat Danışmanlığı

   . İhracat Pazar Araştırması

   . İhracat ile ilgili Eğitimler

 

Mühendislik

. Gelişen ekonomi ve rekabet ortamının küreselleşerek hızla arttığı bir ortamda, gerek ulusal gerekse uluslararası destek ve hibelerden faydalanılması önem kazanmıştır. Bu çerçevede destek koşullarına göre proje döngüsünün kurgulanması ve usule uygun başvurulması gerekmektedir.

. Yeni yapılacak yatırımların yatırım teşvik belgesine bağlanması, firmaya KDV, ithalatta gümrük vergisi gibi birçok avantaj sağlamakta, yeni yatırımın kuluçka dönemini daha emin şekilde geçirmesini sağlamaktadır. 

. Yapılacak yatırımların, yatırım fikrinin doğuşu aşamasından başlamak üzere bir fizibilite etüdü yapılarak, fikrin fizibilite raporu sonucuna göre değerlendirilmesi, değerlendirme sonrası atılan adımların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

. İlgili mevzuat gereği belediyeler, hastaneler ve üretimle iştigal eden firmalar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinden gerekli izinleri almak zorundadırlar. 

. Ormandan elde edilen ana ve tali ürünlerin standartlara uygun üretiminin gerçekleşmesi için gerek orman köylüsü gerekse firmalara yeterli teknik bilgi ve beceri kazandırılma işlemlerinin yapılması.

 

Psiko-Sosyal Danışmanlık

Psikoloji

Psikoloji, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Aslında insanın yaptığı her şey bu tanımın içine girebilir. Davranış, kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeydir. Zihinsel süreçler ise düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara işaret eder. Yani psikologlar, konuşmak veya hareket etmek gibi sadece gözle görülebilir davranışları değil; duygu, algı, rüyalar, motivasyon, tutum gibi soyut ama dolaylı olarak ölçülebilen davranışları da çalışmaktadır. Davranışlar ve zihinsel süreçler sadece göz kırpmak kadar basit veya en zor matematik problemlerini çözmek kadar karmaşık olabilir. Dolayısıyla insanların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri hatta bedensel fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan biyolojik aktiviteler bile psikoloji biliminin çalışma alanı içine girmektedir.

kaynak: Cemalcılar Z., Kesebir S., Balcı F., Karson A., Malkoç G., Yağmurlu B., Kumru A., Kesebir P., İnözü M., Mitrani Akdaş A. (2012). Psikolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Endüstri ve örgüt psikologları, insanları, iş ortamında inceler. Liderlik, verim, performans, işten alınan tatmin, motivasyon, ekip çalışması gibi konularda araştırmalar yürütür. İşyerleri, endüstri ve örgüt psikologlarının çalışmalarından performans ve verimi artırma, çalışanlarına etkili eğitimler verme ve çalışan memnuniyetini artırma gibi birçok alanda yararlanmaktadır.

kaynak: Cemalcılar Z., Kesebir S., Balcı F., Karson A., Malkoç G., Yağmurlu B., Kumru A., Kesebir P., İnözü M., Mitrani Akdaş A. (2012). Psikolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet (social service) bir alanı, Sosyal Çalışma (social work) ise bu alanda yer alan mesleki etkinliği ifade eder.

. Bireyle Çalışma
. Grupla Çalışma
. Toplumla Çalışma

Sosyal hizmetin temel amacı, insanların sosyal işlevselliklerini yerine getirmeleri ve sorunlarla baş edebilmeleri için yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek ve bireysel gereksinimlerinin yeterli ölçüde karşılanmasına olanak veren çevresel koşulları geliştirmektir.

Artan toplumsal sorunlar ve bireylerin bu sorunlardan giderek daha yoğun etkilenmelerinin yanı sıra çok farklı ve yeni alanlarda ortaya çıkan sorunların karmaşıklaşması sosyal hizmet alanlarının çeşitlenmesine yol açmıştır.

Sosyal hizmet, doğası gereği disiplinler arası bir yapı sergiler. Disiplinler arası yaklaşım, yalnız bir disiplin tarafından baş edilmesi olanaklı görünmeyen karmaşık bir bilimsel sorunun yanıtlanması, bilimsel bir problemin çözülmesi ya da bilimsel bir konunun çalışılması sırasında konuyla ilişkili diğer disiplinlerin devreye sokulması sürecidir.

Bio-Psiko-Sosyal Yaklaşım, insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenlerden oluşan bir bütün olduğu görüşünü içeren çağdaş anlayıştır.

kaynak : Kartal, B., Özdemir, A.A., Karkıner, N., Doğan, M., Yaylacı, F.G. (2009). Sosyal Hizmete Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Sosyoloji

İnsanlar, diğer insanlarla ilişkide bulunurken sanki bir oyun düzenleyip, belirli kurallar ve kaideler koymaktadırlar. Bu kurallar ve kaideler zamanla onların yaşamlarının düzenleyicisi olmaktadır. Örneğin, sınıfta nasıl ders dinleneceğinden, nasıl yemek yeneceğinden, bankadan nasıl para çekileceğine kadar her şey bir düzen ve ilişki içerisinde gerçekleşmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında, sosyolojiyi şöyle tanımlamak mümkündür: Sosyoloji; bir bütün içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştiğini analiz eden sosyal bilimlerden biridir.

Sosyoloji hiçbir zaman bireyi tek başına ele alıp inceleyen, onun sorunlarını çözmeye çalışan bir disiplin değildir. Toplumbilim ( sosyoloji ) her zaman bireyin içinde yaşadığı grubu ve grup davranışlarını inceler. Çünkü, insanoğlu yaşam boyu çeşitli gruplara üye olarak hayatını devam ettirir. Bu gruplardan bazıları aile gibi küçük, bazıları ise şehir gibi büyüktürler. Bu gruplar ve bireyler birbirlerini etkileyerek yaşamlarını sürdürür, çeşitli beklentiler ve sorumluluklar geliştirirler. İşte bütün bu gruplar, toplumsal kurallar ve güçler sosyolojinin ilgi alanıdırlar. 

Sosyoloji, insan toplumlarını ve toplumsal davranışlarını bilimsel olarak inceler. 
Sosyolojinin temel görüşü, insan davranışlarının, bireyin içinde yaşadığı, üyesi olduğu grup tarafından etkilendiği ve bu grup içindeki etkileşimlerle şekillendiğidir. 

Sosyologlar, toplum, toplumsal kurumlar ve insan ilişkileri üzerinde çalışan bilim adamlarıdır. 

kaynak: Özkalp E., Arıcı H., Bayraktar R., Aydın O., Erkal B., Uzunöz A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Endüstri Sosyolojisi

Çalışma ya da iş sosyolojisi olarak da nitelenen sanayi sosyolojisi; örgüt sosyolojisi, psikoloji, sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi birçok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bir bütünlüğü açısından, bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır. 

Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi; iş yerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketleri, verimlilik, işçi-işveren ilişkileri, sanayi ve toplum ilişkileri gibi konuları inceler. Son zamanlarda sanayi sosyolojisi ile ilgili çalışmaların boş zamanların değerlendirilmesi konusuna giderek daha fazla yer ayırdığı da görülmektedir. 

kaynak: Özkalp E., Arıcı H., Bayraktar R., Aydın O., Erkal B., Uzunöz A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları